De Groene Loper: verder in kaart gebracht

NEDERLANDS

De Groene Loper was altijd bedoeld als meer dan ‘slechts’ de ondertunneling van de A2 bij Maastricht. De bovengronds te realiseren ontwikkeling was geen gevolg van de tunnelbouw, maar een doel op zich. Het creëren van een prettige leefomgeving tussen de wijken Wyckerpoort, Wittevrouwenveld en Scharn, het opnieuw verbinden van deze wijken door een groene openbare ruimte die mensen uitnodigt zich te verplaatsen en elkaar te ontmoeten.

De ‘Groene Uitlopers’ werden in de loop van het project toegevoegd. De Groene Loper alleen was niet meer voldoende: de invloed ervan moest nog dieper in de wijken doordringen en ook daar voor een kwaliteitsverbetering van het wonen en leven zorgen.

Zijn de beloften van het project A2 Maastricht uitgekomen? Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaf de aftrap voor het onderzoek tijdens zijn bezoek aan de Groene Loper op 16 november 2022.

Het is het jaar 2022. De tunnel is al enkele jaren in gebruik en de bouwwerkzaamheden bovengronds bevinden zich in de laatste fase. De Groene Loper wordt door veel verschillende doelgroepen gebruikt en is belichaamd in het dagelijkse ritueel van veel Maastrichtenaren. De coronacrisis heeft de Groene Loper in de schijnwerpers gezet als een aangename ruimte om te bewegen, te wandelen en elkaar te ontmoeten. Niet alleen voor buurtbewoners is het een bestemming geworden, maar voor mensen uit heel Maastricht. Er zijn veel nieuwe bewoners bijgekomen, er is een compleet nieuwe wijk bijgekomen waarvan de laatste huizen nog niet eens gebouwd zijn. De woningwaarden in Maastricht Oost zijn aanzienlijk gestegen, waarschijnlijk door de bouw van de Groene Loper. Wijken lijken op te fleuren. Onderzoeken naar gezondheidseffecten, bewegingspatronen, en welzijn zijn gedaan of lopen nog.

Er zijn plaatsen waar de Groene Loper nog meer effect zou kunnen hebben. Waar mensen zeggen weinig overlast te hebben gehad, zouden ze nog meer kunnen profiteren van de meerwaarde van de Groene Loper. Waar de sociale cohesie nog zou kunnen groeien, bijvoorbeeld tussen nieuwe bewoners. Dat blijkt uit ons eigen vervolgonderzoek (2020-2021). Wat kunnen de Groene Uitlopers of andere acties/programma’s hierin nog betekenen? Met het einde van Projectbureau A2 in zicht is het tijd om de balans op te maken en de laatste acties in gang te zetten om van de Groene Loper een nog breder gedeeld succes te maken: een plek van en voor iedereen. In opdracht van Ballast Nedam Development en Projectbureau A2 gaat Dear Hunter hiermee aan de slag.

Dear Hunter voert al enkele jaren cartopologisch onderzoek uit in het gebied om de leefbaarheid kwalitatief in kaart te brengen. Een definitieve ‘meting’ wordt in het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 gerealiseerd via o.a. een intensieve veldwerkperiode van twee maanden.

Lopende of recent afgeronde onderzoeken leveren waardevolle inzichten op, vooral wanneer ze met elkaar en met ‘het veld’ in verband worden gebracht. Een eerste succesvolle test hiervan vond plaats in 2021, toen de metingen van INDIGO van kwalitatieve context werden voorzien door ze te koppelen aan de observaties van Dear Hunter. Dit gaf inzicht in waarom sommige bewoners of buurten wel of nog niet optimaal gebruik maakten van de Groene Loper. Dear Hunter zal deze en eventuele andere onderzoeken bundelen en aan elkaar en aan het eigen kwalitatieve (cartopologische) onderzoek koppelen. Door twee maanden op locatie te wonen en te werken vanuit de inmiddels vertrouwde containers zal Dear Hunter de ruimtelijke ervaring (cartografische registraties) in combinatie met de sociale ervaring (antropologische participerende observaties) de basis laten vormen voor ‘De Groene Loper, van dichtbij verder in kaart gebracht’. Gesprekken met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden samengebracht met (impact)metingen en wetenschappelijke gegevens.

Dear Hunter zal een ‘roadmap’ opleveren waar de gemeente Maastricht, bewoners en andere partijen mee aan de slag kunnen. Deze routekaart kan gezien worden als een advies met daarin zowel ruimtelijke als sociaal/maatschappelijke doelstellingen. Het is een handreiking aan de ‘A2-buurt’, waaronder de nieuwe bewoners maar ook de bewoners van Wyckerpoort, Wittevrouwenveld en Scharn, om ervoor te zorgen dat de buurten op zich en het gebied als geheel ook het nodige saamhorigheidsgevoel ontwikkelen.

Opdrachtgever: Ballast Nedam Ontwikkeling & Projectbureau A2
Datum: 2022-2023
Fotografie: Jonathan Vos, Aron Nijs

ENGLISH

The Groene Loper always intended to be more than ‘just’ the tunnelling of the A2 motorway near Maastricht. The development to be realised above ground was not a consequence of the tunnel construction but rather a goal in itself. To create a pleasant living environment between the districts of Wyckerpoort, Wittevrouwenveld and Scharn, to reconnect these districts through green public space that invites people to move around and meet each other.

The ‘Groene Uitlopers’ were added during the course of the project. The Groene Loper alone was no longer enough: its influence should be felt even deeper in the neighbourhoods and ensure a quality improvement in living and life there too.

Have the promises of the A2 Maastricht project come true? Dutch Housing and Spatial Planning Minister Hugo de Jonge kicked off the study during his visit to the Groene Loper on November 16th, 2022.

It is the year 2022. The tunnel has been in use for several years now, and construction work above ground is in its final phase. The Groene Loper is used by many different target groups and is embodied in the daily ritual of many Maastricht people. The corona crisis has put the spotlight on the Groene Loper as a pleasant space to exercise, walk and meet. Not just for local residents, it has become a destination for people from all over Maastricht. Many new residents have moved in, a completely new neighbourhood has been added whose last houses have not even been built yet. Home values in Maastricht East have risen significantly, plausibly due to the construction of the Groene Loper. Neighbourhoods seem to be brightening up. Studies on health effects, movement patterns, perception well-being have been done or are ongoing.

There are places nearby where the Green Carpet could have even more impact. Where people say they have had little inconvenience, they could still benefit more from the added value of the Groene Loper. Where social cohesion could still grow, for example among new residents. Our own follow-up survey (2020-2021) shows this. What can the ‘Groene Uitlopers’ or other actions/programmes still mean in this regard? With the end of Projectbureau A2 in sight, it is time to take stock and initiate the final actions to make the Groene Loper an even more widely shared success: a place by and for everyone. Commissioned by Ballast Nedam Development and Projectbureau A2, Dear Hunter will get to work on this.

Dear Hunter has been executing cartopological research in the area for several years to qualitatively assess its livability. A final ‘measurement’ will be realised in autumn 2022 and spring 2023 through a.o. an intensive fieldwork period of two months.

Ongoing or recently completed surveys provide valuable insights, especially when related to each other and to ‘the field’. A first successful test of this took place in 2021, when INDIGO’s measurements were provided with qualitative context by linking them to Dear Hunter’s observations. This provided insight into why some residents or neighbourhoods did or did not yet take full advantage of the Groene Loper. Dear Hunter will compile these and any other studies, link them to each other and to its own qualitative (cartopological) research. By living and working on location from the by now familiar containers for two months, Dear Hunter will let the spatial experience (cartographic registrations) in combination with social experience (anthropological participatory observations) form the basis of ‘De Groene Loper, van dichtbij verder in kaart gebracht’. Interviews with residents, entrepreneurs and other stakeholders will be brought together with (impact) measurements and scientific data.

Dear Hunter will provide a ‘roadmap’ that the municipality of Maastricht, residents and other parties can work with. This roadmap can be seen as an advice containing both spatial and social/societal objectives. It is a helping hand to the ‘A2 neighbourhood’, including the new residents but also the residents of Wyckerpoort, Wittevrouwenveld and Scharn, to ensure that the neighbourhoods in themselves and the area as a whole also develop the necessary sense of belonging.

Client: Ballast Nedam Development & Projectbureau A2
Date: 2022-2023
Photography: Jonathan Vos, Aron Nijs

Download de routekaart en bijbehorende publicatie (Dutch only)