Moerwijk: alle kaarten op tafel.
Cartopologie in transitie?

NEDERLANDS

Moerwijk staat voor uitdagingen die in het licht van aanstaande transities nog urgenter worden. Bewoners, gemeente en Vestia trekken daarom op met Dear Hunter om innovatieve participatie-methodes te testen die de kloof tussen het beleid en de straat kunnen verkleinen. Door intensief veldwerk, ontdekt de ambtenaar de cartopoloog in zichzelf en neemt de bewoner hen mee in de dagelijkse realiteit van de ruimte. Deze nieuwe werkwijze kan vervolgens ook in andere Haagse wijken worden toegepast.

Centraal in het project staat het Heeswijkplein, in het Haagse Moerwijk. De laatste jaren zijn er verschillende investeringen gedaan in en rond het plein om de dynamiek in de wijk te verbeteren. Het doel was om de veiligheid te verhogen en kansarmoede voor jongeren te verkleinen. De komende jaren zal de wijk een aantal grote veranderingen ondergaan, zoals vernieuwingen van de woningvoorraad door woningcorporatie Vestia. Ook in Den Haag is er tekort aan woningen: in Moerwijk wordt o.a. een toren ontwikkeld met koop- en (sociale) huurwoningen. De gemeente, corporatie en verschillende (bewoners)organisaties in de wijk vrezen dat verdichting en nieuwe samenstelling van de wijk negatieve effecten zullen hebben op het netwerk dat zo zorgvuldig is opgebouwd. Het onderlinge vertrouwen is kwetsbaar. Afgelopen jaren zijn er initiatieven ontstaan die de kloof tussen de gemeente en de bewoners hebben geprobeerd te dichten. Deze waren van wisselend succes. Betrokken partijen zijn zich dus bewust van deze kloof, willen deze graag dichten, maar weten niet goed hoe. Kennisuitwisseling tussen de twee netwerken blijkt moeilijk: ze begrijpen elkaars taal en methodes niet goed. Gezien de grote transities die hun weerslag zullen hebben op de wijk, is het dichten van deze kloof nog urgenter. Samen met ontwerpers/onderzoekers van Dear Hunter buigen de betrokkenen zich in dit project over de vraag: hoe kan de afstand tussen het gemeentelijk apparaat/de woningcorporatie, en datgene dat effectief in de wijk gebeurd, worden verkleind? Nieuwe vaardigheden en innovatieve vormen van participatie zullen door de gemeente ook toegepast kunnen worden op andere wijken.

ENGLISH

Moerwijk is facing challenges that are becoming even more urgent in light of the upcoming transitions. Residents, the municipality and Vestia are therefore joining forces with Dear Hunter to test innovative participation methods that can narrow the gap between policy and the street. Through intensive fieldwork, the civil servant discovers the cartopologist within himself and the resident takes them into the daily reality of the space. This new working method can then be applied to other neighbourhoods in The Hague.

Central to the project is Heeswijkplein, in Moerwijk, The Hague. In recent years, various investments have been made in and around the square to improve the dynamics of the neighbourhood. The aim was to increase safety and reduce poverty among young people. In the coming years, the neighbourhood will undergo a number of major changes, such as renovation of the housing stock by the housing corporation Vestia. There is also a shortage of housing in The Hague: in Moerwijk, for example, a tower is being developed with owner-occupied and (social) rented housing. The municipality, the housing corporation and various (residents’) organisations in the neighbourhood fear that densification and the new composition of the neighbourhood will have negative effects on the network that has been so carefully built up. The mutual trust is vulnerable. In recent years, there have been initiatives that have tried to bridge the gap between the municipality and the residents. Their success varied. The parties involved are aware of this gap and would like to close it, but do not know how. Exchanging knowledge between the two networks proves difficult: they do not understand each other’s language and methods well. Given the major transitions that will affect the neighbourhood, closing this gap is even more urgent. Together with designers/researchers from Dear Hunter, the people involved in this project are addressing the question: how can the distance between the municipal apparatus/the housing corporation and what is actually happening in the neighbourhood be reduced? New skills and innovative forms of participation will be applied by the municipality to other neighbourhoods.

Research supported by: