Een Cartopologische Doe-Het-Zelf 3D Kaart van de Wilhelminaberg

NEDERLANDS

Onderzoek naar betekenis Wilhelminaberg

Het doel van dit onderzoek is een beter beeld te krijgen hoe de Wilhelminaberg wordt gebruikt en hoe de mensen zich de berg in de loop van de tijd hebben toegeëigend. Het maakt deel uit van de maatschappelijke dialoog die wordt uitgevoerd door IBA Parkstad. De resultaten van het onderzoek leveren een bijdrage aan de dialoog over de toekomst van de Wilhelminaberg.

De kaart toont drie nog niet eerder expliciet gemaakte gezichten van de berg, welke door veldwerk naar voren zijn gekomen. De manier waarop de kaart, getiteld “Een Cartopologische Doe-Het-Zelf 3D Kaart van de Wilhelminaberg” uitgegeven is, maakt het mogelijk voor ieder die dat wil een exemplaar te printen en in elkaar te vouwen tot een daadwerkelijk driedimensionaal object. Tevens is de kaart opgenomen in de publicatie ‘Patchwork Parkstad’, de eindpublicatie van & over IBA Parkstad, uitgegeven door 010 uitgevers.

“Vanaf station Landgraaf stap ik richting de Wilhelminaberg. Soms langs kleine onverharde paadjes en soms langs een grote weg met rotondes. Ik had de route uitgestippeld op de telefoon en moest dus eigenlijk niet op de bewegwijzering letten maar toch viel één bordje me op: ‘Schaesberg’. Is hier dan nóg een berg? En, is dat dan ook een mijnsteenberg? En, waarom staat er dan wel een bordje naar de Schaesberg maar niet naar de Wilhelminaberg? Een paar rotondes verder kom ik opnieuw een bordje tegen: ‘Top Wilhelminaberg’. Het is een ander type bord. Geen grote blauwe die je overal ziet maar een verfijnd roodachtig. Maar vooral dat het topje van de Wilhelminaberg een bestemming is, een bordje waardig, maar hoe zit dat dan met de rest van de berg? De romp, zeg maar?

Twee keer twee nachten en dus zes dagen verbleven ik, Remy en onze hond Peer, op- en rond de Wilhelminaberg. De eerste keer vanuit het Hotel Snowworld en de tweede keer vanuit Landgoed Overste Hof. We hebben gewandeld, gerend, gezeten, gedronken, gegeten en gepraat. Met andere woorden; we hebben vanuit een observerende houding geparticipeerd in het dagelijkse leven van de Wilhelminaberg. De kaart kan je dus cartopologisch noemen. Veldwerk vanuit een antropologische achtergrond omgezet in een kaart door gebruik te maken van cartografische technieken.”

IBA Parkstad

Parkstad Limburg is sinds 2013 verbonden aan het concept Internationale Bau Ausstellung (IBA) dat een regio of stad een krachtige impuls geeft als het gaat om economie, ruimte en samenleving. Bij IBA Parkstad zijn alle gemeenten van Parkstad Limburg betrokken: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen, evenals de provincie Limburg.

ENGLISH

Research into the meaning of the Wilhelminaberg

The purpose of this research is to get a better idea of how the Wilhelminaberg, a slag heap, is used and how people have appropriated it over time. It is part of a social dialogue being conducted by IBA Parkstad. The results of the research contribute to the dialogue about the future of the Wilhelminaberg.

The map shows three faces of the mountain, which have emerged through fieldwork. The way in which the map, entitled “A Cartopological Do-It-Yourself 3D Map of the Wilhelminaberg” has been published, makes it possible for anyone to download, print a copy and fold it into an actual three-dimensional object. The map is also included in the publication ‘Patchwork Parkstad’, the final publication about IBA Parkstad, published by 010 publishers.

“From Landgraaf station I step towards the Wilhelminaberg. Sometimes along small unpaved paths and sometimes along a big road with roundabouts. I had mapped out the route on my phone and so I didn’t really have to pay attention to the signposts but nevertheless one sign caught my eye: Schaesberg’. Is there another mountain here? Is that also a mining mountain? And why is there a sign for Schaesberg but not for Wilhelminaberg? A few roundabouts further on I come across another sign: ‘Top Wilhelminaberg’. It is a different type of sign. Not the big blue one you see everywhere but a refined reddish one. So, the top of the Wilhelminaberg is a destination, worthy of a sign, but what about the rest of the mountain? The sides, so to speak?

Twice two nights and thus six days I, Remy and our dog Peer, stayed on and around the Wilhelminaberg. The first time from the Snowworld Hotel and the second time from Landgoed Overste Hof. We walked, ran, sat, drank, ate and talked. In other words; we participated in the daily life of Wilhelminaberg from an observational position. So, the map can be called cartopological. Fieldwork from an anthropological background turned into a map by using cartographic techniques.”

IBA Parkstad

Parkstad Limburg has been associated with the concept Internationale Bau Ausstellung (IBA) since 2013, which gives a region or city a powerful boost when it comes to economy, space and society. IBA Parkstad involves all the municipalities of Parkstad Limburg: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld and Beekdaelen, as well as the province of Limburg.